ZÁPIS

Zápis dětí do MŠ MČ Praha 8 a dny otevřených dveří pro šk. rok 2019-2020

Den otevřených dveří se koná dne 10. dubna 2019 v době od 9.00 do 10:00 hodin a od 15:00 do 17:00 hodin.

Zápis dětí do Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2 se uskuteční v pondělí 6. a v úterý 7. května 2019 od 13:00 do 17:00 hodin v ředitelně mateřské školy.

Zákonný zástupce k zápisu do MŠ předloží:

  • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání
  • Evidenční list pro dítě v mateřské škole, vyplněný a podepsaný oběma zákonnými zástupci a potvrzený dětským lékařem
  • Originál nebo úředně ověřenou kopii rodného listu dítěte
  • Platný občanský průkaz zákonného zástupce

Cizí státní příslušník mimo EU předloží:

  • Rodný list dítěte nebo ověřenou kopii (platný trvalý pobyt delší než 90 dnů)
  • Pas zákonného zástupce dítěte

Uvedené tiskopisy (viz. níže přiložené) je možné rovněž vyzvednout na Dni otevřených dveří dne 10. dubna 2019 přímo v naší mateřské škole.

Přiložené soubory dokumentů:

Přihláška k předškolnímu vzdělávání_MŠ Krynická 2019

Evidencni list_ MŠ Krynická 2019

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

KRITÉRIA_MŠ Krynická

V průběhu přijímacího řízení má účastník řízení právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na základě § 36 odst. 3 správního řádu. Rovněž má účastník řízení právo nahlížet do spisu na základě § 38  odst. 1 správního řádu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na veřejně přístupném místě a na webových stránkách MŠ pod registračním číslem.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce – žadatel ve správním řízení do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti.

 

Těšíme se na Vás.

Kolektiv MŠ Krynická