Měsíční úplata za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, pro školní rok 2019/2020 v mateřských školách s celodenním provozem:

 

Výše školného pro rok 2020/2021

je stanovena na 904 Kč/měsíc

 

Číslo účtu pro placení školného:
234 308 921/0300

Pro správnou identifikaci platby je nutné do poznámky uvést : příjmení + jméno + třída

Částka je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce.

Výši měsíční úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, stanovili ředitelé mateřských škol pro školní rok 2020/2021 v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bez úplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Pro případy dětí v celodenním provozu, jimž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, se zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

Osvobozen od úplaty je:

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.